Skip to content
Search
Close this search box.

Roszczenia z tytułu obrażeń śmiertelnych Irlandia

Roszczenia z tytułu obrażeń śmiertelnych

Co to jest Roszczenie z tytułu obrażeń śmiertelnych?

W przypadku gdy śmierć osoby spowodowana jest przez bezprawne działanie innej osoby, wówczas osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wystąpić z powództwem o odszkodowanie.

Zasady regulujące wypadki śmiertelne są określone w części 4 ustawy o odpowiedzialności cywilnej z 1961 r..

W imieniu majątku można zgłosić tylko jedno roszczenie.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy po śmierci zmarłego jedynymi osobami uprawnionymi do wytoczenia powództwa o odszkodowanie z tytułu odniesionych obrażeń śmiertelnych są przedstawiciele osoby zmarłej.

Po sześciu miesiącach każda z osób pozostających na utrzymaniu ustawowym może wnieść powództwo o odszkodowanie z tytułu wypadku śmiertelnego.

Typy odszkodowań:

Istnieją trzy następujące typy odszkodowań;

 1. Niepokój psychiczny: Wartość cierpienia psychicznego jest ograniczona ustawowo do 35.000 euro i stanowi maksymalną dopuszczalną wartość cierpienia i cierpienia osób niesamodzielnych. Kwota 35 000 EUR jest dzielona między wszystkie osoby pozostające na utrzymaniu ustawowym. W praktyce często zdarza się, że niektóre osoby pozostające na utrzymaniu zrzekają się swoich praw.
 2. Odszkodowania specjalne: Obejmują one koszty pogrzebu, w tym koszty pochówku i kremacji oraz koszt kamienia nagrobnego. Inne wydatki obejmują koszty podróży poniesione przez osobę towarzyszącą w podróży na pogrzeb, koszty kart przyjęć, budzenia, żałoby i zastępstwa prawnego na żądanie związane ze śmiercią.
 3. Pecuniary Loss: Jest to utrata korzyści pieniężnych, której, jak można było racjonalnie oczekiwać od każdej osoby zależnej, gdyby zmarły nie zmarł w wyniku bezprawnego działania pozwanego. Jest to główna pozycja dotycząca dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.Strata pieniężna obejmuje wkłady pieniężne normalnie dokonywane przez zmarłego na rzecz osób pozostających na jego utrzymaniu, świadczenia rzeczowe otrzymywane od osób trzecich za pośrednictwem zmarłego, takie jak korzystanie z samochodu służbowego, utrata towarów dostarczonych przez zmarłego, utrata niektórych usług, takich jak te, w przypadku których zmarły wykonał wszystkie naprawy domu i dekoracje. Zazwyczaj aktuariusz jest zatrudniony w celu ustalenia średniej rocznej straty pieniężnej każdego podmiotu zależnego w wyniku śmierci zmarłego i dokapitalizowania tej kwoty w przyszłości. Na przykład w przypadku żony i umierającej matki, koszty usług świadczonych przez matkę na rzecz jej dzieci będą musiały zostać wypracowane dla każdego etapu rozwoju dziecka i skapitalizowane w przyszłości. Można dokonać potrącenia z tytułu ewentualnego ponownego małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka pozostającego na utrzymaniu.

  Obliczenie przyszłej straty pieniężnej jest trudne. Wiąże się to z ustaleniem średniej rocznej straty osób zależnych i zastosowaniem do tej liczby mnożnika. Należy ustalić prawdopodobny czas trwania straty, a następnie kwota jest dyskontowana w zależności od rzeczywistej stopy zwrotu po odliczeniu podatku. Aktualna rzeczywista stopa zwrotu stosowana przez sądy wynosi 1,5%.

Ustawowe osoby zależne

 • Ustawowe osoby zależne są następujące;Współmałżonek
 • Dziecko
 • Rodzic
 • Przybrany rodzic
 • Dziadkowie
 • Wnuk/Wnuczka
 • Rodzeństwo
 • Pół-rodzeństwo
 • Adoptowane dziecko
 • Osoba sprawująca opiekę
 • Partner, który może udowodnić, że mieszka razem jako mąż i żona przez nieprzerwany okres dłuższy niż trzy lata
 • Były małżonek – tylko wtedy, gdy może udowodnić straty finansowe.

Odszkodowania Zarządu Urazów:

Prawie wszystkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu obrażeń śmiertelnych muszą być najpierw przedłożone Zarządowi ds. Urazów. Każde orzeczenie Zarządu ds. Urazów musi zostać orzeczone lub zatwierdzone przez sąd. Tylko w przypadku, gdy Zarząd ds. Urazów wyda zezwolenie, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego.

Terminy:

Ogólnie rzecz biorąc, termin ten wynosi dwa lata od daty śmierci lub dwa lata od daty uzyskania informacji przez osobę, na rzecz której wytoczono powództwo, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. W zdecydowanej większości przypadków termin przedawnienia roszczenia wynosi dwa lata od daty śmierci.

Wartość cierpienia psychicznego w wysokości 35.000 euro jest podzielona pomiędzy osoby pozostające na utrzymaniu ustawowym. Częstym zjawiskiem w przypadku niektórych ustawowych osób zależnych jest zrzeczenie się swoich praw.