Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Uproszczony Zakup domu

Gdzie zacząć szukać nieruchomości w Irlandii?

Proces prawny i finansowy przekazania domu z rynku wtórnego trwa zwykle od sześciu do ośmiu tygodni.

Wybierz nieruchomość

 1. WYBIERZ NIERUCHOMOŚĆ
  Jaki rodzaj nieruchomości chcesz kupić? Dom lub mieszkanie? Nieruchomość wolnostojąca czy szeregowa? Bungalow czy dwupiętrowy?
  Za mieszkanie i niektóre domy w nowych osiedlach pobierana będzie roczna opłata serwisowa. Ile to będzie?
  W jaki sposób sprzedawana jest nieruchomość? UMOWA PRYWATNA PRZEZ AGENTA, SPRZEDAŻ PRYWATNA PRZEZ WŁAŚCICIELA LUB AUKCJA
  Sprzedaż prywatna
  Zdecydowana większość sprzedaży nieruchomości mieszkalnych to sprzedaż prywatna przez pośredników w obrocie nieruchomościami. Agenci pobierają od sprzedającego od 1 do 2% ceny sprzedaży plus VAT i koszty marketingu. Kiedy sprzedaż zostanie uzgodniona Agent pobierze zwrotny depozyt rezerwacyjny i skontaktuje się z prawnikiem sprzedającym celem dokończenia transakcji. Prawnik reprezentujący sprzedającego oraz kupującego będą reprezentować swoich klientów i  komunikować się ze sobą i swoimi klientami aż do momentu zakończenia sprzedaży.
  Sprzedaż prywatna przez właściciela.
  Właściciel sam umieszcza odpowiednie ogłoszenie i sprzedaje nieruchomość. Kaucja rezerwacyjna jest w posiadaniu prawnika jako udziałowca do czasu zakończenia.
  Aukcja publiczna.
  Zakup na aukcji jest wymagającym zadaniem. Potencjalny nabywca musi przed aukcją;
  I. Zorganizować adwokata, aby przeczytał umowę i tytuł,
  II. Zorganizować inspektora w celu zbadania mienia.
  III.Zorganizować czynności kredytowe
  Adwokaci Griffin Solicitors wezmą udział w aukcji i złożą ofertę w Twoim imieniu. Wybrany kupujący będzie zobowiązany do podpisania wiążącej umowy bezwarunkowej w dniu aukcji i wpłacenia dziesięcioprocentowego depozytu.
 2. CO TO jest TYTUŁ własności?
  „Tytuł własności” to dokument lub dokumenty potwierdzające prawo własności gruntu. W Irlandii istnieją dwa rodzaje tytułów własności w Irlandii, jeden znany jako tytuł w rejestrze gruntów (Zarejestrowany), a drugi jako tytuł w rejestrze aktów notarialnych (Niezarejestrowany). Jest to wypadek historyczny, do którego systemu wpada jakakolwiek własność.
  Rejestr gruntów
  Każdy właściciel nieruchomości, która jest zarejestrowana w księdze wieczystej ma unikalny numer folio. W dokumencie tym znajduje się nazwisko i adres właściciela, opis nieruchomości oraz mapa nieruchomości znana jako plan plików wraz ze szczegółami dotyczącymi wszelkich hipotek zarejestrowanych na nieruchomości. Folio jest rozstrzygającym dowodem na to, że dana osoba jest właścicielem nieruchomości, ale nie jest dokładnym dowodem jej granic. Księga wieczysta jest nowoczesnym systemem ewidencji gruntów. Tytuł własności jest gwarantowany przez państwo i posiada zintegrowany system mapowania. Opłaty rejestracyjne dla Rejestru gruntów są droższe niż dla Rejestru Umów.
  Rejestr aktów notarialnych.
  Jest to domyślny system rejestracji. „Dobry Tytuł” jest pokazywany przez sprzedającego, który dostarcza dokumenty wskazujące na własność nieruchomości rozpoczynającej się od wcześniejszej sprzedaży za wartość („Dobry Rdzeń”) sprzedający ma co najmniej piętnaście lat. Szczegóły dotyczące aktu zakupu lub hipoteki są rejestrowane w Registry of Deeds, aby wskazać, który dokument ma pierwszeństwo w przypadku konfliktu, na przykład między dwoma hipotekami zarejestrowanymi przeciwko tej samej nieruchomości przez dwa różne banki. Jakość tytułu własności nie jest w żaden sposób gwarantowana przez Rejestr Umów i nie ma odpowiedniego zintegrowanego systemu mapowania. Od 1 czerwca 2011 r. każda sprzedawana nieruchomość musi być obowiązkowo ponownie zarejestrowana w rejestrze gruntów przez nabywcę. Sprzedający musi dostarczyć mapę zgodną z Księgą Gruntów i zobowiązać się na piśmie, aby pomóc kupującemu odpowiedzieć na zapytania Rejestru Gruntów przez sześć lat po zakończeniu sprzedaży.
 3. WŁASNOŚĆ PRYWATNA LUB DZIERŻAWA
  Wszystkie nieruchomości w tym kraju są albo własnością prywatną albo dzierżawą.
  Własność prywatna.
  Jest to najwyższy udział, który może być utrzymywany w ziemi i właściciel ma prawo nim zarządzać.
  Dzierżawa.
  Odsetki za dzierżawę są mniejsze niż odsetki za użytkowanie wieczyste. Umowa Najmu zawarta jest na czas określony. Umowa dzierżawy będzie zawierać warunki ograniczające użytkowanie nieruchomości. Skutki takich restrykcyjnych warunków zostały w znacznym stopniu złagodzone przez ustawodawstwo. Ponadto w większości przypadków możliwe jest wykupienie czynszu gruntowego. Od 1974 r. na domach mieszkalnych nie powstały żadne nowe stawki czynszu gruntowego. Nierzadko zdarza się, że przed 1974 r. nieruchomości są wynajmowane na podstawie umów najmu długoterminowego. Dopóki pozostało ponad 70 lat na dzierżawie, dopóty są one doskonale zbywalne.
 4. PIENIĄDZE
  Przed wyborem nieruchomości nabywca musi upewnić się, że albo ma niezbędne pieniądze na zakup domu, albo otrzymał promesę kredytu hipotecznego. Banki są bardzo ostrożne co do tego, komu pożyczają pieniądze na te dni. Kredytobiorcy powinni być świadomi, że zostaną poddani rygorystycznemu procesowi zanim zostaną zatwierdzeni. Należy jak najwcześniej skontaktować się z instytucją kredytową. Bank wyliczy kwotę, jaką jest skłonny pożyczyć. Instytucja kredytowa zażąda wypełnienia formularza wniosku i przekazania im wszystkich informacji dotyczących dochodów wraz z dokumentacją pomocniczą. Po zakończeniu zakupu kredytodawca przejmuje pierwsze obciążenie prawne lub hipotekę na nieruchomości, w celu zabezpieczenia kredytu na nieruchomość. W przypadku gdy pożyczka nie zostanie spłacona, wówczas pożyczkodawca może wystąpić do sądu i uzyskać nakaz przejęcia i sprzedaży nieruchomości bez zgody pożyczkobiorcy.
 5. ETAP KONTRAKTU
  Sprzedaż i zakup gruntów i nieruchomości podlega prawu, a w szczególności ustawie z 2009 r. o reformie prawa o gruntach i transporcie. Ogólna zasada jest taka, że wszystkie umowy sprzedaży gruntów muszą być udokumentowane na piśmie. W praktyce oznacza to, że każda ze stron może odstąpić od transakcji do czasu podpisania pisemnej umowy bezwarunkowej. Prawie wszystkie umowy będą w formie Law Society of Ireland General Conditions of Sale 2009 Edition. Umowa ta dotyczy następujących kwestii:
  1. Imiona i nazwiska oraz adresy stron.
  2. Zgoda małżonka niebędącego właścicielem, jeżeli nieruchomość jest domem rodzinnym.
  3. Cena zakupu i kaucja.
  4. Data zamknięcia. Jest to data zakończenia transakcji, kiedy nabywca płaci za zakupione pieniądze i otrzymuje wolne posiadanie nieruchomości.
  5. Opis nieruchomości. Dokładnie określa, jaka nieruchomość jest sprzedawana oraz czy tytuł własności jest własnością własną czy dzierżawioną.
  6. Harmonogram dokumentów. Wykaz dokumentów wskazujących na własność lub tytuł własności nieruchomości oraz wykaz pozwoleń na budowę i opinii na temat zgodności z tymi samymi przepisami.
  7. Warunki specjalne. Są to warunki lub warunki specjalne, które są specyficzne dla tej transakcji
  8. Warunki ogólne. Pięćdziesiąt jeden warunków ogólnych, które stanowią podstawę Umowy. Są one ogólnie sprawiedliwe i rozsądne zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Ogólne warunki mają zastosowanie do umowy, z wyjątkiem przypadków, w których zostały one zmienione przez Warunki Szczególne.
 1. PRZESZUKIWANIE
  Są to rewizje, które ostrożny nabywca powinien przeprowadzić wobec nieruchomości i osób sprzedających nieruchomość.
  Planowanie przeszukiwania:

Sprawdzenie pozwolenia na budowy wpływające na nieruchomość, wszelkie propozycje poszerzania dróg i zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzenie co jeszcze jest planowane dla danego obszaru.
Wyszukiwanie w rejestrze gruntów: Aktualny folder pokazujący własność nieruchomości i czy istnieją jakiekolwiek hipoteki sądowe lub inne obciążenia zarejestrowane w odniesieniu do nieruchomości. Dzieje się tak, jeśli nieruchomość jest zarejestrowana w Księdze wieczystej.
Wyroki i poszukiwanie upadłości: przeprowadzane wobec sprzedającego, w celu sprawdzenia czy sprzedający nie jest w stanie upadłości i czy nie ma orzeczeń zarejestrowanych przeciwko nieruchomości.
Wyszukiwanie firmy: Wydruk biura spółki, na którym spółka potwierdza, że spółka pozostaje w rejestrze spółek, a także ujawnia wszelkie opłaty, które istnieją w stosunku do niej. Ujawni również istnienie nakazu likwidacji lub wniosku o likwidację.
Poszukiwania w rejestrze czynów: wyszukiwanie w rejestrze czynów przeciwko wszystkim właścicielom nieruchomości sięgającym co najmniej 15 lat wstecz.