Przejdź do treści
Search
Close this search box.

Wards of Court

Testamenty i Spadki: Wards of Court

Jeżeli dana osoba staje się niezdolna do zarządzania swoim majątkiem lub sprawami, można wystąpić do Wysokiego Trybunału z wnioskiem o nadanie jej statusu Ward of Court. Jeżeli High Court stwierdzi, że dana osoba nie jest w stanie zarządzać swoim majątkiem, wówczas osoba ta staje się Ward of Court. Powołany zostanie komitet, który będzie czuwał nad majątkiem Ward, z zastrzeżeniem ścisłego nadzoru ze strony Trybunału.

Aby zostać uznanym za Ward of Court, Trybunał musi być przekonany, że osoba ta jest nieumiejętna i niezdolna do zarządzania własnymi sprawami.

Wnioski

Wniosek składany jest do High Court w drodze petycji przez wnioskodawcę, zwanego petentem. High Court przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia, czy proponowany wnioskodawca nie ma zdrowego rozsądku i nie jest w stanie zarządzać swoją osobą lub własnością. Wnioski składają zazwyczaj członkowie rodziny.

Wnioskodawca przysięga oświadczenie złożone pod przysięgą do sądu, w którym określa powody, dla których dana osoba powinna zostać przyjęta na kuraturę. Do wniosku dołącza się oświadczenia złożone pod przysięgą lub oświadczenia złożone pod przysięgą przez dwóch lekarzy. Sekretarz okręgu sądowego może również wszcząć postępowanie.

Wniosek do Trybunału musi zawierać następujące informacje:

  • Stan zdrowia
  • Następny krewny
  • Przychód
  • Majątek

Prezes Sądu rozstrzyga, czy należy przeprowadzić dochodzenie, czy też nie. W przypadku zlecenia przeprowadzenia dochodzenia, proponowany oddział jest badany przez lekarza wysłanego przez High Court.

Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, Trybunał może powołać komitet zajmujący się sprawami osobistymi Ward. Komitet opiekuje się oddziałem pod ścisłym nadzorem Trybunału. Sąd zarządzi zdeponowanie wszystkich środków pieniężnych należących do Ward w Oddziale Sądu. Wniosek musi zostać złożony przez Komitet w celu uzyskania pieniędzy na opiekę nad nad Ward. Jeżeli Oddział posiada majątek i ma być sprzedany, należy wystąpić do Sądu Wyższego o zgodę w drodze postanowienia sądu.

Koszty prawne ubiegania się o kuraturę podlegają kontroli Oddziału Urzędu Sądowego.

Więcej informacji na temat okręgów wyborczych sądu można znaleźć w książeczce „Służby sądowe” na stronie Wards of Court albo na stronie Courts na Wards of Court Office.

Ustawa o zdolności podejmowania decyzji wspomaganych z 2015 r. w drodze procesu przeglądu wyeliminuje proces powstawania systemu okręgów wyborczych sądów.